Rezervační systém

Pravidla rezervačního systému

Všeobecné podmínky

I.  Účastník lekcí v Apokalips studiu prohlašuje, že:

 1. je starší 18-ti let. V opačném případě, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku.

 2. je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.

 3. se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

 4. nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.

 5. souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Apokalips studia jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

II. Lekce v Apokalips studiu:

 1. se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému Apokalips studia.

 2. nekonají se ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.

 3. trvají 60 minut a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení.

 4. Účastník na lekci přichází do provozovny Apokalips studia maximálně 15 minut před jejím začátkem.

 5. Ve všech prostorách Apokalips studia jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

 6. Každý registrovaný uživatel v rezervačním systému může rezervovat na lekci pouze jedno místo, a to pouze pro sebe.

 7. Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému.

III. Cennosti

Účastník lekcí v Apokalips studiu:

 1. je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození tyčí.

 2. nenosí s sebou do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá, nebo uschovat na recepci studia. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál Apokalips studia zodpovědnost.

IV. Platby. Permanentky:

 1. jsou nepřenosné.

 2. platné do konce aktualního výukového období. Neprochozené lekce nelze převádět do dalšího semestru nebo na jiného účastníka.

 3. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení peněz za zaplacené permanentky a jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.

 4. Apokalips studio bývá pravidelně jednou za čtvrt roku zavřeno na týden (není-li uvedeno jinak) a provozovatel studia si vyhrazuje právo měnit rozvrh, případně rušit lekce. Tyto skutečnosti provozovatel studia oznamuje na webových stránkách a v rezervačním systému studia a je třeba s nimi počítat při nákupu permanentky, na pozdější reklamace nebere provozovatel studia zřetel.

 5. Účastník lekcí v Apokalips studiu je povinen uhradit částku za permanentku / jednorázovou lekci v plné výši v den konání první lekce nebo nejpozději do 10 dnů od jejich výběru v rezervačním systému, a to buď převodem na bankovní účet nebo hotově v prostorách Apokalips studia. Apokalips studio se zavazuje potvrdit platbu připsáním částky na účet účastníka v rezervačním online systému do dvou dnů od připsání částky na účet Apokalips studia.

V. Absence:

 1. V případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím online rezervačního systému Apokalips studia.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebereme zřetel.

 2. Pokud je lekce odhlášena méně než 24 hod předem, propadá a nahradit ji není možné.

 3. V případě nepřítomnosti lektora/lektorky Apokalips studio zajistí adekvátní náhradu, popřípadě si vyhrazuje právo lekci zrušit. Při zrušení lekce ze  strany Apokalips stuida budou přihlášenému účastníkovi lekce vráceny.


Michela Koudelková

provozovatel Apokalips pole dance studia

IČ: 00707848